Vedtægter for DATS Sønderjysk Kreds.

Vedtægter for DATS Sønderjysk Kreds.

Giv livet værdier: Spil teater i din lokale amatørteaterforening! De har brug for dig, også bag ved scenen.

§ 1

Kredsens navn er: “Dansk Amatør Teater Samvirke Sønderjysk kreds” med hjemsted i Aabenraa kommune.

§ 2

Kredsens formål er ‐ ud fra lokale forudsætninger ‐ at fremme amatørteatret i Sønderjylland (Nord ‐ og Sydslesvig), inden for de af DATS fastsatte rammer og i snævert samarbejde med de nationale foreninger, ungdomsorganisationer, skoler, biblioteker, den lokale presse m. v. at indgå som led i det kulturelle virke i grænselandet.

§ 3

Stk. 1: Som medlemmer kan optages foreninger, skoler, biblioteker samt andre Institutioner og enkelt medlemmer, der tiltræder DATS`formål.

Stk. 2: Udmeldelse kan kun ske skriftligt og må være Kassereren i hænde inden regnskabsårets udgang.

§ 4

Stk. 1: Kredsen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og vælges med 3 i ulige år og 2 lige i år Der gives et medlem fra den folkeoplysende virksomhed en plads i bestyrelsen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer. Disse medlemmer er fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger hvert år for 1 år en første ‐ og en anden suppleant.

Stk. 5: Den daglige ledelse påhviler formanden, kassereren og et medlem af bestyrelsen, der udgør forretningsudvalget. Stk. 6: Bestyrelsen repræsenterer kredsen på DATS`Årsmøde.

§ 5

Stk. 1: Regnskabet føres fra 01. januar til 31. december.

Stk. 2: Regnskabet kan føres af en, på bestyrelsens konstituerende møde, valgt regnskabskyndig uvildig person og uden beslutningsmyndighed i bestyrelsen. Kassereren har dog ansvaret for fremlæggelse af regnskabet.

Stk. 3: Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år og afgår efter tur.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant for 1 år.

§ 6

Stk. 1: Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes inden udgangen af marts med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og med følgende dagsorden, som mindst skal indeholde:

1: Valg af dirigent

2: Beretning

3: Regnskab

4: Behandling af indkomne forslag

5: Virkeplan for det kommende år

6: Valg iflg. § 4 & § 5

7: Eventuelt

Stk. 2: Ved valg og afstemning har hver forening m. v.. 3 stemmer, mens   enkeltmedlemmer har 1 stemme. Foreningsrepræsentanter skal have   fuldmagt fra deres bestyrelse for at kunne afgive stemme.   Enkeltmedlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt. Ingen person kan have   mere end en stemmeret. Kontingentrestance medfører tab af stemmeret.

Stk. 3: Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning finder sted på begæring.

Stk. 4: Forslag som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8   dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i   bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det. Indvarslingen skal ske som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 6: Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinær generalforsamling og kræver 3/4 majoritet blandt de fremmødte.

§ 7

Stk. 1: Opløsning kan finde sted, når den er vedtaget med 3/4 majoritet af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum.

Stk. 2: Hvis kredsen opløses stilles dens midler til rådighed for DATS`hovedbestyrelse.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, onsdag d.15. marts 2011 i Haderslev Dirigent       Formand Kristian Hald.     Bente Junk

DATS Sønderjysk Kreds adresse er: Formand: Kristina Asmussen Gude-Hansen – Bryggervænget 8,9 6200 Aabenraa. Mobil:20848180. E-mail: formand@datssyd.com – hjemmeside: datssyd.com